Aernout Steegstra Fotografie

Nieuws­gie­rig, een man van men­sen, ver­ras­send en ver­fris­send. Dat zijn de meest in het oog sprin­gen­de ken­mer­ken van Aer­nout Steegstra. Zijn kracht ligt in een nieuws­gie­ri­ge manier van kij­ken en een soe­pe­le manier van regis­se­ren. Hij her­kent in elke situ­a­tie de kan­sen voor een goe­de foto.  Zowel naast als ach­ter de came­ra maakt hij snel con­tact. Al meer dan 25 jaar werkt Aer­nout Steegstra als beroeps­fo­to­graaf. Een lief­de die al in zijn vroeg­ste jeugd is ont­staan. Na een gede­gen stu­die aan Aca­de­mie Miner­va is hij niet stil blij­ven staan en heeft hij zich ont­wik­keld tot wat hij nu is.

Bekijk zijn port­fo­lio